تفاوت بین آموزش آنلاین با آموزش آفلاین

تفاوت بین آموزش آنلاین با آموزش آفلاین

قبل از بررسی و بیان تفاوت های بین آموزش آنلاین و آموزش آفلاین باید به تعریف هر کدام ازاین دو بپردازیم: آموزش آنلاین: کلاس های آنلاین به کلاس هایی گویند که استاد و محصل در یک زمان مشخص در بستری که از قبل تعیین شده است، حاضر شده و با هم به گفت و گو بپردازند؛ از ديگر...