پشتیبانی از k2

قالب ریواس از کامپوننت K2 پشیتبانی میکند، اما این کامپوننت به صورت پیشفرض روی بسته نصبی و دموی قالب نصب نشده است و باید به صورت مجزا توسط کاربر و در صورت نیاز نصب شود.