تحولی شگرف توسط آموزش مجازی

تحولی شگرف توسط آموزش مجازی

این روزها به دلیل گسترش ویروس کرونا مراکز علمی و آموزشی هم مجبور به استفاده از بسترهای آموزش مجازی شده اند ، طوريكه اكثر ادارات و يا هر جايي كه نياز به برگزاری جلسه و یا کلاس باشد در آن جا از این بستر استفاده می شود. حال چرا می گوییم آموزش مجازی تحولی شگرف ایجاد کرده...